H-Didakt Story 21

H-Didakt Story21

Rövid ismertető

A Story 21készlet támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, történeteket.
Ezekből képregény formájában meg alkothatják a feldolgozott anyag vázlatát.

Emellett kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

Részletes ismertető

A szövegalkotás-szövegértés területhez kiváló fejlesztő eszköze a Story 21 készlet. Segítségével élményközpontúvá tehető az oktatás. Az ajánlott szoftverekkel felhasználható az önálló szövegalkotás támogatására, de a pedagógus az ajánlott olvasmányok feldolgozását is izgalmas feladattá teheti általa. A tanulókban felébresztheti az olvasási kedvet, mivel egy-egy téma kifejtéséhez az olvasmányok értő és lényegkiemelő olvasása szükséges.

Az ajánlott olvasmányok feldolgozása sok gyermek számára nehézséget okoz, és nem szívesen foglalkoznak a sokszor bonyolult cselekménnyel és a régies nyelvezet megértésével. A Story21 azonban új megközelítésbe helyezi a történetek feldolgozását. A jelenetek megalkotása, összeállítása, sorrendjének kialakítása és a kísérő szövegek kreatív alkotása, dramatizálása izgalmas feladat elé állítja a tanulókat, ezért szívesen foglalkoznak a témával, játékos feladattá válik a művek megismerése vagy új történetek alkotása. Fontossá válik a lényeg kiemelése. Elsősorban mesék, klasszikus és kortárs irodalmi művek, valamint események feldolgozásához ajánljuk.

A csoportmunkában megoldott történet feldolgozása fejleszti a kooperatív készséget és a problémamegoldó képességet is.  A Story21 készlet segíti a NAT által fontosnak tartott kulcskompetenciák közül az anyanyelvi, a digitális, a szociális, az esztétikai-művészeti kulcskompetenciák fejlesztését. Elősegíti további a 21. században alapvető elvárásként megjelenő multiliteralitást, azaz mind analóg-, mind digitális platformon történő kommunikációs kompetencia fejlesztését, tovább mélyíti az IKT-kompetencián belül digitális produktivitással és értékteremtéssel kapcsolatos ismereteket.

A javasolt programok segítségével a Story21 jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben az 5–8. évfolyamon az anyanyelvi kommunikáció kompetenciaterület alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása.

A fejlesztendő területek között tehát kiemelt szereppel bír a szövegértés és a szövegalkotás, nem véletlen, hogy a PISA tesztek is vizsgálják az olvasott szöveg megértésének, kritikus szemléletének képességét. A kerettantervek a szövegalkotás folyamatának megfigyelésére, gyakorlására, különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő alkalmazására is nagy hangsúlyt fektetnek.

Meggyőződésünk, hogy a Story21 készlet segíti a pedagógus munkáját a kerettantervben megfogalmazott célok elérésében, mivel a tematizált elemek segítségével gyorsan és egyszerűen megoldható a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő feladatok előkészítése. Az előre elkészített elemek használata ugyanakkor lehetőséget nyújt azoknak a tanulóknak is, akik más módon (pl. rajzban) nem tudnák megfelelő formába önteni (például az olvasottak dramatizálása során) a gondolataikat.

A kerettanterv ajánlásainak megfelelően, a felső tagozat első évében érdemes mesékkel kezdeni a kompetenciafejlesztést, hiszen a történetmesélés a legősibb módja az információ átadásának és megosztásának. Az információs társadalomban a mesemondás és a történetmesélés csak annyiban változott, hogy gyakran IKT-eszközöket használunk a történetek digitális formában való rögzítésére és széleskörű megosztására. A digitális történetmesélés középpontjában mindig a történetmesélő áll, akinek a személyiségével átitatva jelennek meg a történetek, melyek gyakran a mesélő személyes élményeiről szólnak. Egyre gyakrabban jelenik meg a digitális történetmesélés az oktatásban is, ahol az ismeretátadás új, alaposabb ismeretelsajátítási eszközeként funkcionál.

A pedagógusok munkáját segítendő minden készlet tartalmaz 1 témakör feldolgozásához háttérképeket. Ez a témakör a minden évfolyamon előkerülő 1848. március 15. események helyszíneit mutatja.

A szövegalkotáshoz a készlet tartalmaz egy témaválasztó lapot, aminél dobókocka segítségével ki lehet választani a megalkotásra kerülő történet hangulatát és helyszíneit, ezzel is játékossá téve a tevékenységet. Az egyes karakterek/figurák „öltöztetéséhez” a színezhető, kivágható sablont letölthető innen.

Ajánlott használat:

  • 4 tanulónként 1 db Story21 csomag
  • 2 tanulónként legalább 1db tablet (iOS, Windows Android) vagy Laptop/PC

Ajánlott szoftverek:

Comics Head, Magisto, link: https://www.educationalappstore.com/app/comics-head

Sztorialbum, link: https://www.storyboardthat.com/hu/comic-k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91

Easy Comics: https://easycomic.en.softonic.com/
StoryStarter 1.4.8 https://education.lego.com/en-us/downloads/retiredproducts/storystarter/software